อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษความไม่ประมาทเสมอชีวิต

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดอุตรดิตถ์ (กต.ตร.จังหวัดอุตรดิตถ์)

   
  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ / ประธาน กต.ตร.จังหวัดอุตรดิตถ์
นายไชยโย น้อยนคร พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์
อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ / รองประธาน กต.ตร.จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ / รองประธาน กต.ตร.จังหวัดอุตรดิตถ์
     
  กต.ตร.จังหวัดอุตรดิตถ์ (โดยตำแหน่ง)  
พล.ต.ต.กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์ นางจิติมา  กรีอารี นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา
ผบก.อก.ภ.6
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
     
พ.ต.อ.ณพัฒน์ศักย์ ธรรมรักษ์
รองผู้บังคับการตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์
รองผู้บังคับการตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ต.อ.โอภาส คงเมือง
รองผู้บังคับการตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์
     
พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ
รองผู้บังคับการตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ต.อ.คีรี เกียรติสาร
รองผู้บังคับการตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์
รองผู้บังคับการตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์
     
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
พ.ต.สงัด    ศิริมา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาหรือวัฒนธรรม
ผศ.อมร   ชูเอียด
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
นายสุรชัย  สินสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
     
นายแพทย์ทรงวุฒิ  ทรัพย์ทวีสิน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุข
นายพิษณุ    นาคเสน่ห์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรม
หรือธุรกิจบริการ
นายพงษ์ศักดิ์  เตชะสุวรรณา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
หัตถกรรม หรือ ธุรกิจการเงิน
     
   
  นายประดับ   ปิ่นนาค
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรกรรม
 
     
  ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก  
นายพงศ์นิมิตร  แก้วแดง นายพิสิษฐ์  ธารบัวสวรรค์ นางรุ่งรัตน์    โล่ห์ประเสริฐ
     
     
     
คลิกกลับด้านบน