วิสัยทัศน์(Vision) : เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน

พันธกิจ (Mission)
1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตรย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทน พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาภเป็นธรรม ตาม หลักธรรมาภิบาล 
3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร ให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 
4. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการ แก้ไขปัญหาของสังคม 
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 
6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
1. ด้านการถวายอารักขา การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติที่กระทบต่อความมั่นคง
2. ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
2. ด้านการอำนวยความยุติธรรม
4. ด้านการบริหารเพื่อการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
1. พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
2. นำมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาบังคับใช้กับข้าราชการตำรวจที่ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
3. ปลูกฝังให้ข้าราชการตำรวจดำรงชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรม ๔ ประการ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ ประชาชนชาวไทยในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ได้แก่ การรักษาความสัจ การรู้จักข่มใจตนเอง การอดทน อดกลั้น และการรู้จัก ละวางความชั่ว โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
4. ปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกให้ข้าราชการตำรวจปฏิเสธหรือรังเกียจการทุจริตประพฤติมิชอบ
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของตำรวจให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชน
6. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดถือศักดิ์ศรี จริยธรรม หลักภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม
7. เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการตำรวจในทุกระดับ
8. ให้ความสำคัญกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้
9. ปรับทัศนคติและวิธีการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง
10. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรอบมาตรการ กระบวนงานและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้ โดยใช้สื่อต่าง ๆ

ยุทธศาสตรที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชน และเครือข่ายการปฏิบัติงานของตำรวจ
1. บูรณาการเครือข่ายภาคประชาชนและชุมชนให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายประชาชนขยายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นและมีความเข้มแข็ง
3. กำหนดแนวทาง รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความชัดเจน โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนและชุมชน
4. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและหรือให้รางวัลตอบแทนคุณความดีแก่ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ
5. สนับสนุนค่าตอบแทนและสวัสดิการให้ประชาชนและเครือข่ายตามความเหมาะสม
6. ปรับกระบวนทัศน์ของข้าราชการตำรวจทุกระดับให้ยึดถือ "การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปรัชญาในการทำงาน"
7. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และหรือให้รางวัลตอบแทนคุณความดีแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจการตำรวจ
8. จัดทำระบบฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
9. พัฒนาปรับปรุงสถานที่ทำการเพื่อรองรับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตรที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 
1. การบริหารงานทั่วไป 
2. การพัฒนาบุคลากร 
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
5. การพัฒนาสถานที่ทำงาน

ค่านิยม (Value) 
สมรรถนะ (Competency)
สุจริต เป็นธรรม (Overall Fairness)
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)
บริการด้วยใจ (Service Mind)วัฒนธรรมองค์กร
ยึดมั่นในระเบียบวินัย และอุดมคติตำรวจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน