นโนบาย/แผน
  • นโยบายการบริหารราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  • นโยบายตำรวจภูธรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  • แผนปฏิบัติราชการ ตำรวจภูธรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558