ร้องเรียน/เบาะแส
 

ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
อาคาร 17 ชั้น 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร. 02-205-1184 แฟกซ์ 02-251-2981

บัตรสนเท่ห์ที่จะสืบสวนได้ กฎหมายกำหนดไว้เพียงกว้างๆ ว่า จะต้องระบุข้อเท็จจริงและหรือพยานหลักฐานอื่นๆ
ที่ชี้แนะแนวทางเพียงพอที่จะสืบสวนได้ (สรุป เป็นดุลพินิจ)

 
ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ที่
ที่อยู่...............................
โทร. .......................................แฟกซ์ .....................................

บัตรสนเท่ห์ที่จะสืบสวนได้ กฎหมายกำหนดไว้เพียงกว้างๆ ว่า จะต้องระบุข้อเท็จจริงและหรือพยานหลักฐานอื่นๆ
ที่ชี้แนะแนวทางเพียงพอที่จะสืบสวนได้ (สรุป เป็นดุลพินิจ)