คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดอุตรดิตถ์  
     
  (กต.ตร.จังหวัดอุตรดิตถ์)  
     
 
   
   
   
นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
(ประธานกรรมการ
)
   
     
พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี
รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
(รองประธานกรรมการ)
     

นายไชยโย น้อยนคร
อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
(รองประธานกรรมการ)

         
 
 
นางฉวีวรรณ สัญญา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอุตรดิตถ์
(กรรมการ)
 
นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุตรดิตถ์
(กรรมการ)
 
พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต
ผบก.อก.ภ.6
(กรรมการ)

         
พ.ต.อ.สุกฤษฎิ์ บุญทรง
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
(กรรมการ)
พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
(กรรมการ)
พ.ต.อ.พันธุ์เทพ ถึงทรัพย์
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
(กรรมการ)
         
พ.ต.อ.โอภาส คงเมือง
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
(กรรมการ)
พ.ต.อ.คีรี เกียรติสาร
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
(กรรมการ)
พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
(กรรมการ)
         
พ.ต.สงัด ศิริมา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนา
หรือวัฒนธรรม
ผศ.อมร ชูเอียด
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
นายพิษณุ นาคเสน่ห์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว
ธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจบริการ
นายประดับ ปิ่นนาค
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร
นพ.ทรงวุฒิ ทรัพย์ทวีสิน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์
นายพงษ์ศักดิ์ เตชะสุวรรณา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพาณิิชยกรรม
อุตสาหกรรมหัตถกรรม
หรือธุรกิจการเงิน
นายสุรชัย สินสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์
นาวรุ่งรัตน์ โล่ห์ประเสริฐ
กรรมการ
(ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก)
นายพิศิษฐ์ ธารบัวสวรรค์
กรรมการ
(ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก)
นายพงศ์นิมิตร แก้วแดง
กรรมการ
(ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก)
 
     
 
 
 
 
 
E-mail : [email protected]
ออกแบบและพัฒนาโดย
ฝ่ายอำนวยการ ( เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ภ.จว.อุตรดิตถ์